Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2014

hysteryczka
5900 ab04
Reposted fromcleanout cleanout vialovesweets lovesweets
8987 2d14 500

dishai:

a small collection of somewhat disturbing, but otherwise entertaining posts

Reposted fromekelias ekelias viaatranta atranta
0557 f6c1

Angelina Jolie as ‘Maleficent’

Reposted fromgreggles greggles viaatranta atranta
hysteryczka
Reposted frommikkelsen mikkelsen viaatranta atranta
hysteryczka
8582 9835 500
Reposted fromkjuik kjuik viakfiati kfiati
hysteryczka
4171 a621 500
kurka!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaatranta atranta
hysteryczka
2586 c593 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaatranta atranta
hysteryczka
6944 65a7 500

Hahahaha, how much do you have to drink over fucking centuries to say cwrw for beer

Reposted fromoelsen oelsen viapolaczetto polaczetto
hysteryczka
7521 1911 500
Reposted fromcleanout cleanout viaatranta atranta
hysteryczka

don’t have any questions

hysteryczka
- Nasze egoistyczne pokolenie często używa takiego argumentu: my nie mieliśmy Erasmusa, nie mogliśmy podróżować, nie uczestniczyliśmy w obiegu kultury, sztuki, nauki. A wy macie takie możliwości i jeszcze biadolicie?
- Przecież myśmy słyszeli to samo. Nie pamiętasz? Jak narzekałeś, że zupka jest niesmaczna, to ci mówili: "A ja miałem czarny chleb na kartki w obozie pracy". Przecież to jest klasyczna międzypokoleniowa brednia.
— Piotr Najsztub w rozmowie z Jackiem Żakowskim, "Okupanci i pogodzeni", Newsweek 20/14
Reposted from1923 1923 viaeeria eeria
hysteryczka
1361 2455 500
Reposted fromdranger dranger viapesymista pesymista
hysteryczka
2790 58bc
Nightcall
hysteryczka
Reposted fromlambda lambda viapesymista pesymista
3871 206d
Reposted fromkniepuder kniepuder
hysteryczka
hysteryczka
Jean-Baptiste Courtier, Jardin (legs 2, better take)
Reposted fromyouthless youthless
hysteryczka
6681 ea32
I think J and me should consider this words to live by since... ever, especially that it's Master Ford speaking
Reposted fromyouthless youthless

June 04 2014

hysteryczka
I see you better when the lights are out
Reposted fromyouthless youthless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl